Stacks Image 121

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Vlogeye: de eenmanszaak genaamd Vlogeye, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09219255, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
  • Offerte: alle aanbiedingen aan (rechts)personen en/of (online) prijslijsten van Vlogeye waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
  • Overeenkomst: de door de aanvaarding van de Offerte ontstane overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Vlogeye;
  • Opdracht: de dienst die of het product dat door Vlogeye geleverd zal worden;
  • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Vlogeye de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst;
  • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever;
  • Werk: het door Vlogeye geleverde product;
  • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912;
  • Aw.: Auteurswet 1912; en Werk(en): vastleggingen en bewerkingen van geluid en (bewegend) beeld, gemaakt of gedaan door Vlogeye
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vlogeye en Opdrachtgever, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, Opdrachten en Overeenkomsten.
2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Vlogeye slechts bindend indien en voor zover deze door Vlogeye uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod/Offerte
3.1 Vlogeye doet een aanbod in de vorm van een Offerte. Een Offerte is vrijblijvend.
3.2 Prijzen in Offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 4. Aanvaarding van het aanbod
4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Het aanmelden van een video via het account van de Opdrachtgever op de website van Vlogeye geldt als een schriftelijke aanvaarding.
4.2 Vlogeye behoudt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Vlogeye onaanvaardbaar maken.
4.3 Na aanvaarding kan de Overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Vlogeye is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
4.4 Elke aanmelding van een video via de het formulier op de website geldt als de aanvaarding van een Overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht
5.1 Vlogeye zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 De Opdrachtgever zal Vlogeye steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie en (digitale) materialen, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie en materialen niet tijdig aan Vlogeye zijn verstrekt heeft Vlogeye het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3 Video is een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door Vlogeye gehanteerde stijl.

Artikel 6. Tussentijdse wijziging van de Opdracht
Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een Opdracht na het aanvaarden van de Opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Vlogeye met zich meebrengt. Voor deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt. Veranderingen die in een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Vlogeye wordt overschreden. Vlogeye is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Oplevering
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Vlogeye opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Vlogeye pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

Artikel 8. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
8.1 Indien aannemelijk is dat Vlogeye hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, kan Vlogeye dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
8.2 In beginsel zal Opdrachtgever bij het einde van de Opdracht worden gefactureerd voor de uitvoering van de Opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt.
8.3 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de Opdrachtgever alsdan een rentevergoeding verschuldigd is van 1 procent per maand vanaf de vervaldatum. Indien de Opdrachtgever na sommatie, als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, nalatig blijft de toegezonden declaratie te voldoen, verbeurt de Opdrachtgever een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, onverminderd de verschuldigde rente.
8.4 Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.

Artikel 9. Opschorting en annulering
9.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Vlogeye, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Vlogeye aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
9.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt is Vlogeye gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Artikel 10. Overmacht
Soms is er sprake van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte. Dat ontslaat Vlogeye van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Vlogeye zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen en naar redelijkheid alles in het werk stellen om eventuele schade te beperken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Vlogeye aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van Vlogeye.
11.2 Indien Vlogeye geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
11.3 Voor elke door Vlogeye aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Vlogeye kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
11.4 Opdrachtgever dient een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht binnen een maand na afronding van de Opdracht schriftelijk aan Vlogeye te kennen te geven.
11.5 Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Vlogeye tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Vlogeye.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart Vlogeye voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

Artikel 12. Auteursrecht
12.1 Opdrachtgever blijft eigenaar van door hem aangeleverde materialen.
12.2 Het auteursrecht op de bewerking van door Opdrachtgever aangeleverde materialen alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken berust bij Vlogeye.
12.3 Zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet volledig is betaald, behoren alle rechten exclusief aan Vlogeye toe.
12.4 Vlogeye houdt zich het recht voor (delen uit) de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
12.5 Bij inbreuk op de auteursrechten van Vlogeye, is Opdrachtgever drie maal de afgesproken licentievergoeding verschuldigd ter vergoeding van de geleden schade.
12.6 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Vlogeye.
12.7 Opdrachtgever garandeert aan Vlogeye dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Vlogeye en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele of andere eigendomsrechten rusten op te nemen in de Werken.
12.8 Opdrachtgever zal Vlogeye en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Vlogeye.

Artikel 13. Portretrecht
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verwerven van toestemming van herkenbaar geportretteerden voor het gebruik van hun beeltenis en/of stem.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1 Vlogeye verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Opdrachtgever die Vlogeye in het kader van de Opdracht heeft gekregen, waarvan Vlogeye weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn, onverminderd Artikel 12.4.
14.2 Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Opdracht.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
15.1 Vlogeye behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2 De bij het aanvaarden van de Opdracht geldende Algemene voorwaarden gelden voor de duur van die Overeenkomst.

Artikel 16. Overige bepalingen
16.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
16.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Vlogeye en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
16.3 De rechter in het arrondissement Gelderland is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Vlogeye en de Opdrachtgever kennis te nemen.

Download onze algemene voorwaarden:

Download
0
Stacks Image 113

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze noodzakelijke en statistiek-cookies helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren. Lees meer in onze privacy-verklaring.